Siamo già agli sgoccioli di luglio, il caldo è quasi insopportabile sopra i trenta gradi ma c’è chi comunque si diverte lo stesso… Ugo e chiacchiere

 

Volevo scrivere una lettera aperta per una determinata cosa, ma ora sono arrabbiato per un’altra cosa e allora mi salta tutto!!!? ahaahah ridiamo dai perchè altrimenti si scoppia! Volevo scrivere una lettera aperta al Comune di Åre per la sua decisione di chiudere il campeggio di Duved, appunto Camp Duved. Una decisione secondo me sbagliata non solo perchè ci abito e ho interesse che il luogo viva ancora, ma anche perchè il turismo camperistico di zona ha un punto di riferimento in Duved.

Egr. Comune di Åre

Ho appreso ormai da molti mesi della Vostra decisione di vendere e chiudere definitivamente Camp Duved per far posto a lotizzazione imprecisata da parte del nuovo proprietario del terreno. Una decisione secondo me sbagliata e controproducente. Centinaia di camper che ogni anno passano dalla Norvegia alla Svezia trovano un punto di riferimento in camp Duved. Vedo coi miei occhi (abito purtroppo e perfortuna da quasi due anni in questo luogo) molta gente usufruire di questa struttura libera e verde a dimensione natura, famiglia, bimbi. Un ambiente in armonia con le montagne, la pesca, bici e lo sci. Ora il nuovo proprietario imporra la sua logica di bussines come Voi avete fatto precedentemente svendendo questo territorio in mano ai privati. Non mi interessa sapere chi sia questo privato, dico solo che questa decisione è secondo il mio piccolo punto di vista sbagliata e oltremodo non intelligente. Camp Åre è piccollissimo e sempre pieno, gli altri campeggi in zona non sono vicini ad Åre e anche loro sono piccoli o hanno altro target di visitatori. Come la mettiamo? vogliamo far passare la notte a tutti i camperisti per le vie di Åre? senza bagni pubblici, privacy, spazi adeguati? capisco che Åre Kommun vuole fare tantissimi soldi, costruire solo per l’elite dei visitatori, turisti che vanno solo negli appartamenti, negli hotel di lusso o meno, privilegiare chi spende di più ma questa non sarà mica una forma di razzismo con chi vuole vivere semplicemente e spendere poco?? Åre è una bellissima cittadina, con splendido ambiente, con tante case belle ma vuote, privati che comprano e vendono secondo logiche affariste, in mezzo a cio troviamo persone che tirano avanti la vita lavorando sodo, duro, per la vita di Åre. Dico che Åre non può costruire e fare tutto per i turisti … deve guardare ai propri residenti a volte dimenticati e sfruttati. Questo mi sento ora di dire. Sono italiano, abituato a criticare, ad analizzare ed a essere chiaro trasparente e schietto nel sistema marcio e maf….  italiano ma le cose vengono dette chiaramente al contrario purtroppo del sistema Svezia dove la paura, l’omerta e la voglia di fare avidamente soldi a  prescindere, a volte, nasconde tutto. Spero, ritornando al discorso Camp Duved che il buonsenso e il compromesso tra residenti e proprietari terrieri trovino luce per il benessere sociale ed individuale della persona umana!

Cordialmente Luca

 

PS. La prossima lettera aperta  sarà rivolta al mondo lavorativo di Åre e ai poveri lavoratori….

 

Jag ville skriva ett öppet brev för en viss sak, men nu är jag arg på något annat och sedan hoppar jag över allt !!! ahaahah vi skrattar för annars spricker det! Jag ville skriva ett öppet brev till Åre kommun för sitt beslut att stänga Camp Duved, Camp Duved. Ett beslut enligt min åsikt är fel, inte bara för att jag bor där och jag har ett intresse av att platsen fortfarande bor, utan också för att den lokala husbilturismen har en referenspunkt i Duved.

EGR. Åre kommun

Jag har lärt mig i flera månader om ditt beslut att sälja och stänga Camp Duved permanent för att ge plats för ospecificerat lotteri av den nya ägaren av marken. Ett beslut enligt min mening felaktigt och kontraproduktivt. Hundratals campare som passerar från Norge till Sverige varje år hittar ett landmärke i Camp Duved. Jag ser med egna ögon (tyvärr har jag bott på denna plats i nästan två år) många människor utnyttjar denna gratis och gröna anläggning i natur, familj och barn. En miljö i harmoni med bergen, fiske, cykling och skidåkning. Nu inför den nya ägaren sin affärslogik som du gjorde tidigare genom att sälja detta territorium i privata händer. Jag bryr mig inte att veta vem denna privatperson är, jag säger bara att detta beslut i min lilla synvinkel är felaktigt och extremt inte intelligent. Lägret Åre är mycket litet och alltid fullt, de andra campingplatserna i området ligger inte nära Åre och de är också små eller har ett annat mål för besökare. Hur säger vi det? vill vi att alla campare ska tillbringa natten på Åres gator? utan allmänna toaletter, integritet, tillräckliga utrymmen? Jag förstår att Åre Kommun vill tjäna mycket pengar, bygga bara för eliten av besökare, turister som bara går till lägenheterna, lyxhotell eller inte, för att gynna dem som spenderar mer, men detta kommer inte att vara en form av rasism med dem som vill bo helt enkelt och spendera lite ?? Åre är en vacker stad, med vackra omgivningar, med många vackra men tomma hus, privatpersoner som köper och säljer enligt affärslogik, mitt i detta hittar vi människor som fortsätter med sitt liv som arbetar hårt, hårt för Åres liv. Jag säger att Åre inte kan bygga och göra allt för turister … det måste se till dess invånare som ibland glömts och utnyttjas. Jag känner för att säga detta nu. Jag är italiensk, van vid att kritisera, analysera och att vara tydlig transparent och uppriktig i det ruttna och maf …. Italienska systemet men saker sägs tydligt tvärtom tyvärr för det svenska systemet där rädslan, omerta och önskan att göra giriga pengar oavsett, ibland, döljer allt. Jag hoppas, när jag återvänder till Camp Duved-talet, att den sunda förnuft och kompromiss mellan invånare och markägare finner ljus för människans sociala och individuella välbefinnande!

Med vänlig hälsning, Luca

PS. Nästa öppna brev kommer att riktas till Åres arbetsvärld och de fattiga arbetarna …